بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى: تيانشان شاتقالى ساياحاتشىلاردى قابىلدادى

2019.08.13 13:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: تيانشان شاتقالى كورىنىس رايونىندا تويلىق سۋرەتكە ءتۇسىپ جاتقان ەكى جاس (8 – ايدىڭ 9 – كۇنى). قازىر شينجياڭنىڭ ساياحاتىنىڭ قاۋىرت مەزگىلى، ءۇرىمجى اۋدانىنداعى تيانشان شاتقالى كورىنىس رايونى كوركىمەن كوپتەگەن ساياحاتشىلاردى دەمالۋعا، تاماشالاۋعا باۋرادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ فەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت