بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لوپ قىستاعى تۇرعىندارىنىڭ بالىق قاقتاۋ ونەرى

2019.08.20 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: لوپ قىستاعىنىڭ تۇرعىنى امۋدۇن ابدۋن ءوزى قاقتاعان بالىقتى كورسەتۋدە (2018 – جىلى 10 – ايدىڭ 16 – كۇنى تۇسىرىلگەن).

  لوپ قىستاعى شينجياڭ بايىنعولىن موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسى لوپنۇر اۋدانىندا، بۇل ارادان تارىم وزەنى اعىپ وتەدى، قۇمدىق، توراڭعى، كول قاتارلىلاردىڭ عاجاپ جاراسىمدىلىعى ساياحاتشىلاردى كوپتەپ باۋرايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت