بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ: كۇرىش اتىزىنداعى سۋرەتتەر ساياحاتشىلاردى باۋرادى(4)

2019.08.21 16:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ: كۇرىش اتىزىنداعى سۋرەتتەر ساياحاتشىلاردى باۋرادى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت