بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ: ءدامدى تاعامدار شوعىرلانعان قاشقارداعى كەشكى بازار

2019.08.22 13:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: قاشقار قالاسى وردا جولىنداعى كەشكى بازاردا سەيىلدەپ، زات الىپ جۇرگەن جۇرت (8 – ايدىڭ 18 – كۇنى تۇسىرىلگەن)

  جۋىردان بەرى، قاشقار قالاسىنىڭ اۋا رايى جانعا جايلى بولدى. كەش باتقان سوڭ، قاشقار قالاسى وردا جولىنداعى كەشكى بازاردا ءدامدى تاعامداردىڭ ءيىسى مۇرىندى جارىپ، وتە دۋماندى بولىپ، كوپتەگەن تۇرعىندار مەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ فەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت