بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ: ءدامدى تاعامدار شوعىرلانعان قاشقارداعى كەشكى بازار(6)

2019.08.22 13:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ: ءدامدى تاعامدار شوعىرلانعان قاشقارداعى كەشكى بازار(6)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت