بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەيجيڭ داشيڭ حالىقارالىق اۋەجايى ىسكە قوسىلۋ الدىندا تۇر(3)

2019.09.05 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بەيجيڭ داشيڭ حالىقارالىق اۋەجايى ىسكە قوسىلۋ الدىندا تۇر(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت