بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افريكا ەلدەرى مەن افريكا وداعىنىڭ جۇڭگودا تۇراتىن ديپلوماتتارى شينجياڭدا ساپاردا بولدى: ۇشقارىلىقتى الاستاۋ شارالارىنا جاقسى باعا بەرىپ، قوعامنىڭ جاراسىمدى دامىعانىن القادى(5)

2019.09.18 16:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

افريكا ەلدەرى مەن افريكا وداعىنىڭ جۇڭگودا تۇراتىن ديپلوماتتارى شينجياڭدا ساپاردا بولدى: ۇشقارىلىقتى الاستاۋ شارالارىنا جاقسى باعا بەرىپ، قوعامنىڭ جاراسىمدى دامىعانىن القادى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت