بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شياڭگاڭنىڭ كوركەمونەر سالاسىنداعىلارى بىرلەسپە ساۋىق كەش ۇيىمداستىرىپ جاڭا جۇڭگو قۇرىلعاندىعىنىڭ 70 جىلدىعىن تويلادى(3)

2019.09.23 16:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شياڭگاڭنىڭ كوركەمونەر سالاسىنداعىلارى بىرلەسپە ساۋىق كەش ۇيىمداستىرىپ جاڭا جۇڭگو قۇرىلعاندىعىنىڭ 70  جىلدىعىن تويلادى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت