بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مۇراجايدان «ۋاقىت ىزدەرىن» كورۋ(3)

2019.10.18 15:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

مۇراجايدان «ۋاقىت ىزدەرىن» كورۋ(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت