بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سۋ ۇستىندە قۇتقارۋ — ايەلدەردىڭ 50 مەترلىك قاشىقتىقتان جالعان ادامدى قۇتقارۋ جارىسىندا جۇڭگو كومانداسى الدىڭعى ەكى ورىندى يەلەدى(5)

2019.10.21 13:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سۋ ۇستىندە قۇتقارۋ — ايەلدەردىڭ 50 مەترلىك قاشىقتىقتان جالعان ادامدى قۇتقارۋ جارىسىندا جۇڭگو كومانداسى الدىڭعى ەكى ورىندى يەلەدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت