بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭدا ديقاندار شىلان ەگىمشىلىگىمەن اۋقاتتاندى(2)

2019.10.31 14:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭدا ديقاندار شىلان ەگىمشىلىگىمەن اۋقاتتاندى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت