بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ باركول اۋدانىنىڭ قىس مەزگىلىندەگى كوركەم كورىنىسى

2019.11.13 14:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جۋىردا سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنا ۇشىراعان شينجياڭ باركول قازاق اۆتونوميالى اۋدانىندا قار ارالاس جاڭبىر جاۋدى. كۇز مەزگىلىندە جاۋعان قاردان سوڭ، اتىراپ اق كورپەگە ورانىپ، سۋرەتتەي اسەم كورىنىس قالىپتاستىردى. (ءداۋىت ءراشات ۇلى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت