بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش پەن تۇركيا باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى رەسەيدىڭ اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ باسقارىلمالى بومبىسىن ساتىپ الۋعا قاتىستى الاۋىزدىقتاردى شەشە المادى

2019.11.15 15:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – ايدىڭ 15 – كۇنى، بەيجيڭ. 11 – ايدىڭ 13 – كۇنى، ا ق ش ـ نىڭ ۆاشينگتون اق سارايىندا ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ (وڭدا) تۇركيانىڭ پرەزيدەنتى ەردوعانمەن بىرگە تىلشىلەر ماجىلىسىنە قاتىناستى.

  ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ 11 – ايدىڭ 13 - كۇنى تۇركيانىڭ پرەزيدەنتى ەردوعانمەن اق سارايدا كەڭەس وتكىزدى، ەكى جاق تۇركيانىڭ رەسەيدەن 400 - Sاۋە شابۋىلىنان قورعانۋ باسقارىلمالى بومبى جۇيەسىن ساتىپ الۋ جاعىنداعى الاۋىزدىقتاردى شەشە المادى.

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى (شىن تيڭ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت