بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تيانشاننان تۇلەپ ۇشىپ، «حالىقارالىق دەڭگەيگە» جەتتى(10)

2019.11.19 13:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تيانشاننان تۇلەپ ۇشىپ، «حالىقارالىق دەڭگەيگە» جەتتى(10)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت