بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ينديا جاڭا دەليدە ٴبىر ساۋدا بيناسىندا تۋىلعان ءورت اپاتىنان 43 ادام قازا بولدى

2019.12.10 16:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ينديا جاڭا دەليدە ٴبىر ساۋدا بيناسىندا تۋىلعان ءورت اپاتىنان 43 ادام قازا بولدى

  12-ايدىڭ 8-كۇنى، ينديا جاڭا دەلي، جارالىلاردىڭ وتباسىنداعىلار مەن دوس – جاراندارى شيپاحانانىڭ سىرتىندا حابار كۇتۋدە. ينديا جاڭا دەلي ساقشى جاعىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، 12 – ايدىڭ 8 - كۇنى تاڭ سارىدە، جاڭا دەليدىڭ سولتۇستىك بولەگىندەگى ءبىر ءتورت قاباتتىق ساۋدا بيناسىنا ءورت كەتىپ، قازىرگە دەيىن از دەگەندە 43ادام قازا بولىپ، كوپ ادام جارالانعان.

  شيىنحۋا اگەنتتىگى جاۋ شۇي فوتوسى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت