بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بوتسۆانادا پويەز رەلستەن شىعىپ 2 ادام قازا بولدى(2)

2019.12.12 15:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بوتسۆانادا پويەز رەلستەن شىعىپ 2 ادام قازا بولدى(2)

  12-ايدىڭ 10-كۇنى، بوتسۆانا قاتىناس جانە حابارلاسۋ مينيسترى تۋراحا نيو سەكوكو ( ورتادا ) بوتسۆانا ماحاراپە شيپاحاناسىندا پويەز رەلستەن شىعۋ وقيعاسىندا جارالانعانداردان حال سۇرادى.

  شيىنحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت