بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ەرەكشە حابار: 2019 – جىلى ا ق ش – نىڭ قارۋ – جاراق تەجەۋ قيىن ماسەلەسى شەشىلمەدى، وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تاعى ءبىر جىل تولاستامادى

2019.12.26 15:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – ايدىڭ 26 – كۇنى، بەيجيڭ. 2019 – جىلدا سوڭىنا جەتتى، ا ق ش حالقى قاندى جانە زورلىقتى كۇشكە تولى تاعى ءبىر جىلدى وتكىزدى. وسى جىلى ا ق ش - ىندا 4 تەن ارتىق ادام قازا بولعان وق شىعارۋ ۋاقيعاسى 400رەتتەن اسىپ، سوڭعى 5 جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى بولدى. سونىمەن بىرگە ناسىلدىك قايشىلىق كوپ رەتكى قاتەرلى وق جاۋدىرۋ ۋاقيعاسىنىڭ سەبەبى بولدى. پايدا تابۋدى ماقسات ەتپەيتىن ۇيىم - ا ق ش قارۋ - جاراق، زورلىقتى كۇش، لاڭكەستىك ارحيۆ كەڭسەسىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، 12 – ايدىڭ 24 – كۇنىنە دەيىن، ا ق ش - ىندا از دەگەندە 4 ادام قازا بولعان قازا بولۋ – جارالانۋ ۋاقيعاسى 405تەن استام رەت بولعان؛ ءوزىن - ءوزى ولتىرۋدەن سىرت، مىلتىقپەن قاتىستى قازا بولعان ادام سانى 14 مىڭ 800گە جەتىپ، جارالانعاندار 28 مىڭنان استى.

  قارۋ - جاراق زورلىق - زومبىلىعى ا ق ش قوعامىنىڭ «ايىقپاس اۋرۋىنا» اينالدى، بۇل ماسەلە جونىندەگى تالاس - تارتىس 2019 - جىلى بارعان سايىن شيەلەنىستى. تالداۋ جاساۋشىلار بىلاي دەپ قارادى: ا ق ش - نىڭ ساياسيى مەن قوعامىنىڭ قارۋ - جاراقتى تىزگىندەۋ ماسەلەسىندەگى سىزات ۇزدىكسىز تەرەڭدەدى، قىسقا ۋاقىت ىشىندە قارۋ - جاراقتى ءونىمدى تەجەۋدى جۇزەگە اسىرۋ، قارۋ - جاراق زورلىقتى كۇشىن تەجەۋ ءالى دە شەشىلمەگەن قيىن ماسەلە ەسەپتەلەدى.

  سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 5 – كۇنى، ادامدار ا ق ش - نىڭ تەكساس شتاتىنىڭ ەرپاسسو قالاسىنداعى ۆلمارت ەرەن بازارىنداعى وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلعان جەردىڭ ماڭىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى. ا ق ش - نىڭ تەكساس شتاتىنىڭ باتىس بولىگىندەگى ەرپاسسو قالاسىندا 8 – ايدىڭ 3 - كۇنى اۋىر وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 22 ادام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت