بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش تەكساس شتاتىنداعى ءبىر شىركەۋدە مىلتىق اتۋ وقيعاسىنان 2 ادام قازا بولدى

2019.12.30 15:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش تەكساس شتاتىنداعى ءبىر شىركەۋدە مىلتىق اتۋ وقيعاسىنان   2 ادام قازا بولدى

  12-ايدىڭ 29-كۇنى، ا ق ش تەكساس شتاتى ۋوسبۋرگ قالاسىنىڭ باتىس ماڭىنداعى ۆايتسەمەن قالاسىندا، ساقشى ماشيناسى وقيعا تۋىلعان شىركەۋدىڭ سىرتىندا بۇيرىق كۇتۋدە. امەريكا اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنا قاراعاندا، 12-ايدىڭ 29-كۇنى امەريكا تەكساس ىشتاتىنىڭ سولتۇستىگىندەگى ءبىر شىركەۋدە مىلتىق اتۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 2 ادام قازا بولىپ، 1 ادام اۋىر جارالاندى.

  شينحۋا اگەنتتىگى تيان دان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت