بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭنىڭ جەمەنەي اۋدانى: ساۋىر قىسقى مال شارۋاشىلىق مادەنيەت ساياحات مەرەكەسى باستالدى

2019.12.30 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – ايدىڭ 30 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 12 – ايدىڭ 29 – كۇنى، جەرگىلىكتى تۇرعىندار ات ۇستىنەن تەڭگە ٴىلۋ ونەرىن كورسەتۋدە.

  سول كۇنى، ساۋىر قىسقى مال شارۋاشىلىق مادەنيەت ساياحات مەرەكەسى شينجياڭنىڭ جەمەنەي اۋدانىنداعى ساحاراداعى تاس قالا كورىنىس رايونىندا اشىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت