بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«از ۇلتتاردىڭ ءان - كۇيلەرىن ورىندايتىن دارىندىلاردى تاربيەلەۋ» نىسانىنىڭ جاڭا جىلدىق مۋزيكا كەشى شاڭحايدا وتكىزىلدى(6)

2020.01.02 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«از ۇلتتاردىڭ ءان - كۇيلەرىن ورىندايتىن دارىندىلاردى تاربيەلەۋ» نىسانىنىڭ جاڭا جىلدىق مۋزيكا كەشى شاڭحايدا وتكىزىلدى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت