بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وقۋ – اعارتۋ ارناسىن جاڭادان قوسىپ، شالعاي رايوندارداعى وقۋشىلارعا قولايلىلىق جاراتتى(2)

2020.02.14 19:10   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

وقۋ – اعارتۋ ارناسىن جاڭادان قوسىپ، شالعاي رايوندارداعى وقۋشىلارعا قولايلىلىق جاراتتى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت