بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كورەيا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ ىندەتى ساقتىق دابىلىنىڭ دارەجەسىن ەڭ جوعارى دارەجەگە كوتەردى

2020.02.24 16:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 2 – ايدىڭ 23 – كۇنى جۇرگىنشىلەر كورەيانىڭ سەۋل قالاسىنداعى ورتالىق ۇكىمەت عيماراتىنىڭ جانىنان ءوتىپ بارادى.


  كورەيا پرەزيدەنتى مۋن جە يننىڭ 2 – ايدىڭ 23 – كۇنى تۇستەن كەيىن جاريالاۋىنشا، كورەيا ۇكىمەتى جۇقپالى اۋرۋ ماماندارىنىڭ ۇسىنىسىنا ساي، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ جۇقپالى اۋرۋى حاۋپىنەن ساقتانۋ دابىلىنىڭ دارەجەسىن ەڭ جوعارى دارەجەگە كوتەرۋدى ۇيعارعان، ىندەتكە توتەپ بەرۋ جۇيەسىن بارىنشا كۇشەيتكەن. كورەيا ىندەتتەن ساقتانۋدى باسقارۋ مينيسترلىگىنىڭ ەڭ جاڭا مالىمەتىنە قاراعاندا، جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 2 – ايدىڭ 23 – كۇنى ساعات 9دان 16عا دەيىن، كورەيادا جاڭادان ارتقان جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە جاڭادان شالدىققان ناۋقاستار سانى 46 ادام بولعان، جاڭادان ارتقان قازا بولعاندار سانى ءبىر ادام بولعان. قازىر كورەيادا دياگنوزى تۇراقتانعان ناۋقاستاردىڭ سانى جيىنى 602 ادامعا جەتكەن، جيىنى 5 ادام قازا بولعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ جيڭچياڭ فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت