بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيا ىستامبول ۇلكەن بازارىن جاپتى(4)

2020.03.25 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇركيا ىستامبول ۇلكەن بازارىن جاپتى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت