بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيدە تولاسسىز جاۋعان نوسەر سەبەپتى 320 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىرادى

2020.06.08 15:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: گۋاڭشيدىڭ ياڭ شو اۋدانىنداعى اۋىر دارەجەدە سۋ ىركىلگەن ءىشىنارا قىستاقتار (6 – ايدىڭ 7 – كۇنى ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن سۋرەت).

  6 – ايدىڭ 4 – كۇنىنەن 7 – كۇنىنە دەيىن، جوعارى بيىكتىكتەگى اۋا قىسىمى ناۋاشىعى، ىعىسۋ سىزىعى جانە ءالسىز سۋىق اعىستىڭ بىرگە ىقپال ەتۋى سەبەپتى، گۋاڭشيدىڭ كوپ جەرىندە نوسەردەن قالىڭ نوسەرگە دەيىن جاڭبىر جاۋىپ، ءىشىنارا جەرلەردە ەرەكشە قالىڭ نوسەرلى اۋا رايى جارىققا شىققان. گۋاڭشيدەگى شۇعىل جاعدايلارعا توتەپ بەرۋ تاراۋلارىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، 6 – ايدىڭ 6 – كۇنى ساعات 17گە دەيىن، بۇل رەتكى تاسقىن اپاتىندا گۋاڭشيدە اپاتقا ۇشىراعان ادامداردىڭ سانى 32 مىڭ ادامنان اسقان، اپات سەبەبىنەن ءبىر ادام قازا بولعان (نايزاعاي تۇسكەن)، اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋ كولەمى 14 مىڭ گەكتاردان اسقان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لۋ بو – ان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت