بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيدە تولاسسىز جاۋعان نوسەر سەبەپتى 320 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىرادى(2)

2020.06.08 15:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گۋاڭشيدە تولاسسىز جاۋعان نوسەر سەبەپتى 320 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىرادى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت