بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەلىمىزدە جازعى استىقتان تاعى دا مول ءونىم الىندى(2)

2020.06.16 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ەلىمىزدە جازعى استىقتان تاعى دا مول ءونىم الىندى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت