بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى قالاسى: جۇمىس ورنىندا حاۋىپسىزدىك جونىندە كۋرس اشتى(2)

2020.06.24 13:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇرىمجى قالاسى: جۇمىس ورنىندا حاۋىپسىزدىك جونىندە كۋرس اشتى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت