بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش –ندا كۇندىك ىندەتكە شالدىققاندار سانى 40 مىڭنان استى(2)

جۋىردان بەرى جاستاردا ىندەتكە شالدىققاندار سانى كوپ

2020.06.28 14:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش –ندا كۇندىك ىندەتكە شالدىققاندار سانى  40 مىڭنان استى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت