بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان ولكەسى مياننيڭ اۋدانىندا تۋىلعان «26 – ماۋسىم» ەرەكشە ءىرى نوسەر اپاتىندا قازىرگە دەيىن 12 ادام قازا بولىپ، 10 ادام دەرەكسىز كەتتى

2020.06.29 13:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: قۇتقارۋ – كومەكتەسۋ اترەتىندەگىلەر مياننيڭ اۋدانى يحاي قالاشىعىندا ىزدەستىرۋ – قۇتقارۋ جۇمىسىن جۇرگىزۋدە (6 - ايدىڭ 28 – كۇنى تۇسىرىلگەن). 6 – ايدىڭ 28 – كۇنى ساعات 23تەن 30 مينۋت اينالاسىندا، سىچۋان ولكەسى لياڭشان وبلىسى مياننيڭ اۋداندىق ۇكىمەتتىڭ اقپارات كەڭسەسى جاريالاعان اقپاراتقا قاراعاندا، 6 – ايدىڭ 28 – كۇنى ساعات 16عا دەيىن، مياننيڭ اۋدانىنىڭ سولتۇستىگىندە تۋىلعان ەرەكشە ءىرى نوسەر اپاتىندا 12 ادام قازا بولىپ، 10 ادام دەرەكسىز كەتكەن. شينحۋا اگەنتتىگى (ۋاڭ يۇن فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت