بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان ولكەسى مياننيڭ اۋدانىندا تۋىلعان «26 – ماۋسىم» ەرەكشە ءىرى نوسەر اپاتىندا قازىرگە دەيىن 12 ادام قازا بولىپ، 10 ادام دەرەكسىز كەتتى(2)

2020.06.29 13:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سىچۋان ولكەسى مياننيڭ اۋدانىندا تۋىلعان «26 – ماۋسىم» ەرەكشە ءىرى نوسەر اپاتىندا قازىرگە دەيىن 12 ادام قازا بولىپ، 10 ادام دەرەكسىز كەتتى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت