بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تەدروس: الداعى بىرنەشە اي ىشىندە ۆيروسپەن قاتار ءومىر سۇرەتىن «جاڭا ۇدايىلانعان كۇيگە» ءدوپ كەلەمىز(2)

2020.06.30 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تەدروس: الداعى بىرنەشە اي ىشىندە ۆيروسپەن قاتار ءومىر سۇرەتىن «جاڭا ۇدايىلانعان كۇيگە» ءدوپ كەلەمىز(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت