بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گانسۋ ولكەسى جاڭيە قالاسى: الۋان رەڭدى دانشيادان جىلى اۋا شارلارى كوتەرىلدى(4)

2020.07.28 15:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گانسۋ ولكەسى جاڭيە  قالاسى: الۋان رەڭدى دانشيادان جىلى اۋا شارلارى كوتەرىلدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت