بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيانىڭ بەرلين حايۋاناتتار باقشاسىندا ەگىز مىسىق ايۋدىڭ تۋعان كۇنىن وتكىزدى(3)

2020.09.01 14:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گەرمانيانىڭ بەرلين حايۋاناتتار باقشاسىندا ەگىز مىسىق ايۋدىڭ تۋعان كۇنىن وتكىزدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت