بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

روبوت «شيپاگەر» قىزمەت وتەۋ ساۋداسى جارمەڭكەسىندە «دياگنوز قويۋ» ونەرىن كورسەتتى(7)

2020.09.08 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

روبوت «شيپاگەر» قىزمەت وتەۋ ساۋداسى جارمەڭكەسىندە «دياگنوز قويۋ» ونەرىن كورسەتتى(7)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت