بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەربەس پاراقشا>>نۇربولات ءابدىقادىر: كەرۋەن جىلدار كەمەسىندە

اۆتور ەستەلىكتەرى(2)

2015.12.17 13:25  

اۆتور ەستەلىكتەرى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت