بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ورتالىق تەلەۆيزيانىڭ نۇرسۇلتان نازاربايەۆپەن سۇحباتى

2013.04.23 09:33  

  كەسكىننىڭ ون مينۋتتىق ورنىنان باستاپ سۇحبات مازمۇنىن كورە الاسىز:

    

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت