بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قاباداعى كوش جولىنداعى كوركەم كورىنىس(2)

2013.06.03 15:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قاباداعى كوش جولىنداعى كوركەم كورىنىس(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت