بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

شاپشال قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ ورىنباسار باستىعى سوگىسكە قالدى

2014.05.05 13:55     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ىلە وبلىسى شاپشال اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ ورىنباسار باستىعى ساپتاستارىنىڭ وتىرىسىنا مەكەمەنىڭ اۆتوكولىگىمەن بارعان، بىرەۋلەر ونىڭ مەكەمە اۆتوكولىگىمەن وتىرىسقا بارعانىن سۋرەتكە ءتۇسىرىپ، تورعا شىعارىپ، جۇرتتىڭ نازارىن اۋداردى. ءتىلشىنىڭ 4 – مامىردا شاپشال اۋداندىق ءتارتىپ تەكسەرۋ تاراۋلارىنان ۇعىسۋىنشا، قازىر بۇل ءىس تۋرالى اۋدان كولەمىندە حابارلاندىرۋ شىعارىلىپ، وعان تاربيە بەرىلدى جانە جاۋاپكەرشىلىگى تەكسەرىلدى.

 «babababa» اتتى تور ەسىمىمەن شىققان ءبىر توردوس 24 – ءساۋىر ساعات 22دە ءتاڭىرتاۋ سۇحباتىندا مىناداي تەمە جاريالاعان: 2014 – جىلى 30 – ناۋرىز تۇستە شاپشال اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ باسشىسى شينجياڭ F-V15XX ءنومىرلى مەكەمە اۆتوكولىگىمەن قۇلجا قالاسى كوركەيتۋ رايونىنداعى گۇڭيۋە مەيمانسارايىنا بارىپ، ۇكىمەت اقشاسىمەن جەپ – ءىشىپ، ءتۇس بولعاندا اۆتوكولىكپەن قايتتى.

 بۇل تەمەنىڭ استىنا تاعى وسى مەكەمە كولىگىنىڭ اتالعان مەيمانسارايعا بارعان كەزدەگى 3 پارشا سۋرەتى قوسا شىعارىلعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.