بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

قابا اۋدانىندا بالالار باقشاسىنىڭ سانى 42گە جەتتى

2014.10.23 14:34     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ەرىكتى تىلشىلەر ەسىمبەك تالعاتبەك ۇلى مەن ازامات ءارحام ۇلى حابارلايدى. 10 – قازاندا قابا اۋدانى ساربۇلاق اۋىلى قارا ۇڭگىر قىستاعىنداعى بالالار باقشاسى رەسمي پايدالانۋعا بەرىلدى، سونىمەن قابا اۋدانىنداعى بالالار باقشاسىنىڭ سانى 42گە جەتىپ، بالالاردىڭ ۇيلەرىنە جاقىن ماڭدا بالالار باقشاسىنا قابىلدانۋىنا قولايلىلىق جاسالدى.

 قارا ۇڭگىردەگى بالالار باقشاسىندا 21 – قازان كۇنى رەسمي ساباق باستاۋ سالتى وتكىزىلدى، وسى قىستاقتىڭ تۇرعىنى ادىلبەك قارت تاڭەرتەڭ ەرتە نەمەرەسىن بالالار باقشاسىنا اكەلدى، بالالار باقشاسىنىڭ كەڭ دە جارىق كلاستارىن كورگەن ادىلبەك قارتتىڭ جۇزىنەن قۋانىش كۇلكىسى ەستى.

 قارا ۇڭگىر قىستاعى ساربۇلاق اۋىلىنان 28 كيلومەتر قاشىقتىقتا، قىستاقتاعى 120 وتباسىندا 487 جان سانى بار، وقۋعا ءتۇسۋ الدىنداعى 36 بالا بار. بۇرىن قىستاقتا بالالار باقشاسى بولماعاندىقتان، قىستاق تۇرعىندارى بالالارىن اۋىلدىق بالالار باقشاسىنا اپاراتىن، الىستىعىن ايتپاعاندا، بالالارىنىڭ اماندىعىنان دا الاڭداۋشى ەدى.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا ، قازىر قابا اۋدانىندا جيىنى 42 بالالار باقشاسى بار، مۇنىڭ ىشىندە اۋدان دارەجەلى بالالار باقشاسى 2، اۋىل دارەجەلى بالالار باقشاسى 9، قىستاق دارەجەلى بالالار باقشاسى 31، مۇنان سىرت، ءار اۋىلداعى 14 وقىتۋ تۇيىنىندە دە بالالار باقشاسى قاتار اشىلعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.