بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ماماندار: التايدىڭ تاۋلى وڭىرلەرىندە 1 ~ 2 مەتر قالىڭدىقتا قار جاۋۋى قالىپتى قۇبىلىس

2016.01.07 15:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – قاڭتار، بەيجيڭ. التاي اقپارات تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، التايدىڭ تاۋلى وڭىرلەرىندە جۋىردان بەرى تولاسسىز قالىڭ قار جاۋىپ، ءىشىنارا جەرلەردە قاردىڭ قالىڭدىعى 2 مەترگە جەتىپ، اقپارات قۇرالدارى جارىسا حابارلادى.

  ءتىلشىنىڭ 4 – قاڭتاردا ايماقتىق اۋا رايى ستانسياسىنان ۇعىسۋىنشا، 2015 – جىلى 20 – جەلتوقساننان 31 – جەلتوقسانعا دەيىن التاي ايماعىندا ۇزدىكسىز قار جاۋعان، مۇندا التايدىڭ باتىس بولەگى مەن سولتۇستىگىندە قار قالىڭ جاۋعان، شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە ءبىرشاما از جاۋعان. ايماقتىق اۋا رايى مەكەمەسىنىڭ ولشەپ تۇراقتاندىرۋىنشا، التاي قالاسىندا قاردىڭ قالىڭدىعى 58 سانتيمەترگە جەتسە، باسقا التى اۋداندا قاردىڭ قالىڭدىعى ورتا ەسەپپەن 10 ~ 30 سانتيمەتر ارالىعىندا بولعان، تاۋلى وڭىرلەردە قاردىڭ قالىڭدىعى 1.5 مەتردەن 2 مەترگە دەيىن بولعان.

  التاي ايماعىنداعى اۋا رايى مامانى: «قاناس، قوم قاتارلى تاۋلى وڭىرلەردە قار بۇرىننان قالىڭ جاۋادى، قاردىڭ قالىڭدىعى 1 ~ 2 مەتر بولۋى قالىپتى قۇبىلىس. الىستان اڭعارۋ سۋرەتىنە قاراعاندا، تەك التاي قالاسىن قامتىعان تاۋ ەتەگىندەگى وڭىرلەردە قار جىلداعىدان كوپ جاۋعان، تاۋ تۇكپىرىندەگى قاردىڭ مولشەرى قايتا جىلداعىدان از» دەيدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت