بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

ءۇرىمجى قالالىق حالىق قۇرىلتايىنىڭ ۋاكىلى ادام ۇرعاندىقتان، وعان تۇتقىنداي تۇرۋ شاراسى قولدانىلدى

كەزىندە ءبىر ءوزىم ءۇش ادامعا تاتيمىن دەپ بوسكەن

2014.01.07 13:49     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 ءتىلشىمىز لي شياۋشياۋ 6 – قاڭتاردا ۇرىمجىدەن حابارلايدى. جۋىردا «ءۇرىمجى قالاسىنداعى ساۋدا سالاسىنان تاعايىندالعان حالىق قۇرىلتايى ۋاكىلى ءوز ۇقىعىن قورعاعان دۇكەن يەسىن ۇردى» دەگەن حابار مەن قاتىستى كەسكىندەر توردا جاريالانىپ، ءۇرىمجى قالاسىنداعى ءار سالاداعىلاردىڭ نازارىن اۋداردى.

 ءۇرىمجى قالالىق حالىق قۇرىلتايىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسىنىڭ 6 – قاڭتاردا تورابىمىزعا راستاۋىنشا، ءۇرىمجى قالالىق حالىق قۇرىلتايى ۋاكىلى تاڭ شيندى باسقالاردى ۇرۋ سىندى ىسكە شاتىلعاندىقتان، ءۇرىمجى قالالىق حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتى تالقىدان وتكىزۋ ارقىلى قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ تاڭ شيندىنى اكىمشىلىك جاقتان تۇتقىنداي تۇرۋ سىندى ءماجبۇري شاراسىن ماقۇلداعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.