بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مەرسەدەس ماركالى اۆتوكولىك شۇعىل جاعدايدا جۇرەتىن جولدا جۇرگىزىلگەندىگى ءۇشىن اۋىر ايىپ تولەم تولەدى

2015.10.15 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 15 – قازان، بەيجيڭ. 13 – قازاندا شىنجىن قالالىق قاتىناس ساقشىلارىنىڭ حابارلاۋىنشا، كولىك ءنومىرى گۋاڭدۇڭ B9E5Q9 مەرسەدەس ماركالى اۆتوكولىگى شۇعىل جاعدايدا جۇرەتىن جولدا 23 رەت جۇرگىزىلگەندىكتەن، اقشالاي 69000 يۋان ايىپ سالىنىپ، 138 ءنومىر تارتىلعان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، اتالعان كولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى ايەل شوفەر ەكەن.

  شىنجىن قاتىناس ساقشىسى 13 – قازاندا بىلاي دەگەن: قىرۋار ساندى مالىمەتتەردى ساراپتاۋ ارقىلى، كولىك ءنومىرى گۋاڭدۇڭ B9E5Q9 مەرسەدەس ماركالى قارا ءتۇستى دالا كولىگى بيىلعى جىلدىڭ كوكەك ايىنان باستاپ قازىرگە دەيىن 23 رەت شۇعىل جاعدايدا جۇرەتىن جولدا جۇرگىزىلىپ قاتىناس بەلگىلەمەلەرىنە قايشىلىق جاساعاندىقتان، قاتىناس ساقشى تاراۋلارى اقشالاي 69000 مىڭ يۋان ايىپ سالىپ، 138 ءنومىر تارتقاندىعىن جاريالادى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل ايىپ تولەمى بيىلعى شىنجىن قالاسىنىڭ قاتىناس قاعيداسىنىڭ ءبىر تۇرلىسىنە قايشىلىق جاساۋ بارىسىندا سالىنعان ەڭ جوعارى ايىپ تولەمى بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت