بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ءۇرىمجى تەمىر جول ساقشىلارى جالعان تاڭبا جاساۋ اپانىن تالقاندادى

2017.11.09 15:48     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 9 – قاراشا، بەيجيڭ. ءۇرىمجى تەمىر جول قوعام حاۋىپسىزدىك باسقارماسى قىلمىستىق ىستەر ساقشى اترەتىنىڭ ساقشىلارى جۋىردا مەملەكەت ورگاندارىنىڭ تاڭباسىن جالعاننان جاسايتىن قىلمىس كۇماندىسى جاڭ xتى تۇتقىنداپ، مەملەكەت ورگاندارىنىڭ تاڭباسىن جالعاننان جاساۋ اپانىن تالقاندادى.

 18 – قازان، چىن فاميليالى جولاۋشىنىڭ سومكاسىنان بايقالعان ءۇش تاڭبا ءۇرىمجى تەمىر جول قوعام حاۋىپسىزدىك باسقارماسى ءۇرىمجى وڭتۇستىك پويەز بەكەتى ساقشى بولىمشەسىنىڭ ساقشىسى الىمنىڭ نازارىن اۋداردى. تاڭبانى الىپ جۇرۋىندە ەشقانداي تاڭعالارلىعى جوق، تاڭعالارلىعى بۇل ءۇش تاڭبا جەكە – جەكە «ءمالىم ايماقتىڭ ورتتەن ساقتانۋ ۇلكەن اترەتى» مەن «ءمالىم ايماقتىڭ ورتانى قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ» تاڭباسى ەكەن. ۇعىسۋ ارقىلى چىن x الىپ جۇرگەن تاڭبالارىنىڭ بارلىعىنىڭ جالعان ەكەندىگىن مويىنداعان، ينجەنەريانى بەكىتتىرۋگە قولايلى بولۋ ءۇشىن، بۇل تاڭبالاردىڭ بىرەۋىن 300 يۋاننان ءۇرىمجى قالاسىنداعى جاڭ xقا جاساتىپ العان.

 جاعدايدان حاباردار بولعان سوڭ، ءۇرىمجى تەمىر جول قوعام حاۋىپسىزدىك باسقارماسى قىلمىستىق ىستەر ساقشى اترەتى دەرەۋ تەكسەرۋ جۇرگىزەدى، چىن xتىڭ ايتىپ بەرۋى بويىنشا تاڭبا جاسايتىن جەرگە كوپ رەت بارلاۋ جۇرگىزۋ ارقىلى سوڭىندا قىلمىس كۇماندىسى جاڭx تى تۇراقتاندىرادى. 22 – قازان ساقشىلار شيحۇڭ شىعىس جولى سولتۇستىك تار كوشەسىندەگى ءبىر جارناما سەرىكتىگىندە قىلمىس كۇماندىسى جاڭx تى قولعا الادى، سونداي – اق، جالعان تاڭبا ويۋ اسپابى، كومپيۋتەر، باسپا ماشيناسى قاتارلى جابدىقتار مەن ماتەريالداردى قولعا تۇسىرەدى.

 جاڭ xتىڭ مويىنداۋىنشا، ول ءبىر جارناما سەرىكتىگىنەن ءبىر جۇمىس ۇستەلىن جانە ءبىر كومپيۋتەر مايلاپ العان، كۇندىز توراپقا شىعىپ جۇمىس قابىلدايدى، كەشكە ۇيىندە تاڭبا جاسايدى ەكەن، ٵر تاڭبانىڭ اقىسى 50 يۋاننان 300 يۋانعا دەيىن ۇقساماعان باعادا بولىپ، قازىرگە دەيىن 200دەن استام جالعان تاڭبا جاساعان، العان اقشاسى 20 مىڭ يۋانعا جەتكەن. جالعان تاڭبا جاساۋدان سىرت، ول تاعى جالعان كۋالىك جوندەپ پايدا تابادى ەكەن.

 دەلو قازىر ىشكەرلەي تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

مادەنيەت