بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگاندارى ىندەتتەن پايدالانىپ زات باعاسىن جوعارىلاتۋ قىلمىستىق ارەكەتتەرىنە زاڭ بويىنشا قاتاڭ سوققى بەردى

2020.02.24 16:35     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 2 - ايدىڭ 23 - كۇنى، بەيجيڭ (ءتىلشى شيۇڭ فىڭ). ءتىلشىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگىنەن ۇعىسۋىنشا، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتى تۋىلعاننان بەرى بۇكىل ەلدەگى قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگاندارى حالىق بۇقاراسىنىڭ اڭىسى كۇشتى بولعان زات باعاسىن جوعارىلاتۋ، زاتتى باسىپ قويۋ، پايدا تابۋ سياقتى بازار ءتارتىبىن بىلىقتىرۋ قىلمىستىق ارەكەتتەرىنە ۇزدىكسىز قاتاڭ سوققى بەرگەن. قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بازار باقىلاۋ - باسقارۋ باس مەكەمەسىمەن بىرگە قۇجات شىعارىپ، جەر - جەردىڭ ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ مەزگىلىندە باعا جونىندە اكىمشىلىك زاڭ اتقارۋدى قىلمىستىق ىستەر ادىلياسىمەن ۇشتاستىرۋىنا جەتەكشىلىك ەتىپ، قورعانۋ بۇيىمدارى مەن حالىق تۇرمىسىنا قاتىستى تاۋارلاردىڭ باعاسىن بەتالدى جوعارىلاتۋ ارەكەتتەرىن قاتاڭ، تەز جازالاپ، ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ قىزمەتىنىڭ ءساتتى ورىستەتىلۋىن شىنايى قامتاماسىزداندىرعان.


 1 - ايدىڭ 31 - كۇنى گۋاڭدۇڭ ولكەسى حۇيجوۋ قالاسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگانى لي xx تىڭ زاڭسىز تيجارات جۇرگىزۋ دەلوسىنا دەلو تۇرعىزىپ بارلاۋ جۇرگىزدى. تەكسەرۋدە ءمالىم بولۋىنشا، 1 - ايدان بەرى ءدارى - دارمەك ساتۋ ۋاكىلى لي xx قورعاۋ ماسكاسىن ساتۋ بارىسىندا حىنان، جىجياڭ ولكەلەرىنە، سونداي - اق حۋبەي ولكەسىنىڭ شى - يان، جيڭجوۋ قاتارلى جەرلەرىنە زاتتى جوعارى باعامەن ساتقان، زاڭسىز ساۋداسىنىڭ سوماسى 200 مىڭ يۋاننان اسقان.


 2 - ايدىڭ 6 - كۇنى لياۋنيڭ ولكەسى بىنشي قالاسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگانى تۇڭ xx تىڭ زاڭسىز تيجارات جۇرگىزۋ دەلوسىنا دەلو تۇرعىزىپ، بارلاۋ جۇرگىزدى. تەكسەرۋدە ءمالىم بولۋىنشا، 1 - ايدىڭ 18 - كۇنىنەن باستاپ تۇڭ xx بىنشي، انشان قاتارلى جەرلەردەگى ەڭبەك قورعانۋ بۇيىمدارى بازارىنان ءار داناسى 5 يۋاندىق باعامەن ماسكا ساتىپ الىپ، توراپتا جوعارى باعادا سىرتقا ساتقان، زاڭسىز ساۋداسىنىڭ سوماسى 570 مىڭ يۋان بولعان.


 2 - ايدىڭ 6 - كۇنى شاندۇڭ ولكەسى يانتاي قالاسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگانى كوۋ xx تىڭ زاڭسىز تيجارات جۇرگىزۋ دەلوسىنا دەلو تۇرعىزىپ، بارلاۋ جۇرگىزدى. تەكسەرۋدە ءمالىم بولۋىنشا، 1 - ايدان بەرى كوۋ xx تۋىستارىنىڭ، دوستارىنىڭ سالاۋاتىنان پايدالانىپ تاۋباۋ تورابىنان 20 نەشە توراپ دۇكەنىن اشىپ، 15 يۋان اينالاسىنداعى باعامەن ءبىر توپ ماسكا ساتىپ الىپ، جوعارى باعامەن سىرتقا ساتقان، زاڭسىز ساۋداسىنىڭ سوماسى 2 ميلليون 500 مىڭ يۋاننان اسقان.


 2 - ايدىڭ 7 - كۇنى حۋبەي ولكەسى جيڭمىن قالاسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگانى دۋ xx تىڭ زاڭسىز تيجارات جۇرگىزۋ دەلوسىنا دەلو تۇرعىزىپ، بارلاۋ جۇرگىزدى. تەكسەرۋدە ءمالىم بولۋىنشا، 1 - ايدىڭ 22 - كۇنىنەن باستاپ جيڭمىندەگى ءمالىم ءدارىحاناداعى دۋ xx ءار باۋى 9 يۋاندىق، 9.9 يۋاندىق باعامەن ءبىر رەتتىك ماسكا ساتىپ الىپ، جوعارى باعامەن سىرتقا ساتقان، زاڭسىز ساۋداسىنىڭ سوماسى 268 مىڭ يۋان بولعان.


 2 - ايدىڭ 9 - كۇنى لياۋنيڭ ولكەسىن داندۇڭ قالاسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگانى لي xx تىڭ زاڭسىز تيجارات جۇرگىزۋ دەلوسىنا دەلو تۇرعىزىپ، بارلاۋ جۇرگىزدى. تەكسەرۋدە ءمالىم بولۋىنشا، 2 - ايدىڭ 1 - كۇنىنەن بەرى لي xx ءار تالىنىڭ باعاسى 8.7 يۋاندىق باعامەن 100 مىڭنان استام ماسكا ساتىپ الىپ، ءۇنحاتتا جوعارى باعامەن سىرتقا ساتقان، زاڭسىز ساۋداسىنىڭ سوماسى ءبىر ميلليون 500 مىڭ يۋاننان استام بولعان.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار