بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ۇكىمەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى رىن حۋا ورتالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتى مەن مەملەكەتتىك باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتارتىپ جاعىنداعى تەكسەرۋى مەن باقىلاۋ جاعىنداعى تەكسەرۋىن قابىلدادى

2020.06.02 10:40     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 6 – ايدىڭ 1 – كۇنى، ءۇرىمجى. ورتالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتى مەن مەملەكەتتىك باقىلاۋ كوميتەتى تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ۇكىمەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى رىن حۋا تارتىپكە، زاڭعا اۋىر دارەجەدە قايشىلىق جاساعاندىقتان، قازىر ورتالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتى مەن مەملەكەتتىك باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتارتىپ جاعىنداعى تەكسەرۋى مەن باقىلاۋ جاعىنداعى تەكسەرۋىن قابىلداۋدا.

 رىن حۋانىڭ ءومىر بايانى

 رىن حۋا، ايەل، حانزۋ، 1964 – جىلى 3 – ايدا تۋعان، شاندۇڭ ولكەسى يانتاي قالاسىنىڭ ادامى، 1986 – جىلى 7 – ايدا قىزمەتكە قاتىناسقان، 1984 – جىلى 11 – ايدا جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنا قابىلدانعان، شينجياڭ داشۋەنىڭ حانزۋ ءتىل – ادەبيەتى فاكۋلتەتى حانزۋ ءتىل – ادەبيەتى كاسىبىنەن وقۋ تاۋىسقان، داشۋە ماعلۇماتىنا يە، جوعارى دارەجەلى باسقارۋشى ونەركاسىپ – ساۋدا باسقارۋ ماگيسترى. 1982 – جىلى 9 – ايدان 1986 – جىلى 7 – ايعا دەيىن، شينجياڭ داشۋەنىڭ حانزۋ ءتىل – ادەبيەت فاكۋلتەتى حانزۋ ءتىل – ادەبيەتى كاسىبىنەن وقىعان؛ 1986 – جىلى 7 – ايدان 1987 – جىلى 3 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم كەڭسە مەڭگەرمەسى حاتشىلار 1 – باسقارماسىنىڭ كادرى بولعان؛ 1987 – جىلى 3 – ايدان 1991 – جىلى 12 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم كەڭسە مەڭگەرمەسى ينفورماتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرى بولعان؛ 1991 – جىلى 12 – ايدان 1992 – جىلى 7 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم كەڭسە مەڭگەرمەسى ينفورماتسيا باسقارماسى مەڭگەرۋشى قىزمەتكەرىنىڭ ورىنباسارى بولعان. 1992 – جىلى 7 – ايدان 1995 – جىلى 11 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم كەڭسە مەڭگەرمەسى باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ مەڭگەرۋشى قىزمەتكەرى بولعان (1992 – جىلى 6 – ايدان 1994 – جىلى 6 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونى ءۇرىمجى اۋدانى داۋان اۋىلى پارتكومىنىڭ مۇشەسى، اۋىل باستىعىنىڭ ورىنباسارى مىندەتىنە ىلىنگەن)؛ 1995 – جىلى 11 – ايدان 2000 – جىلى 9 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم كەڭسە مەڭگەرمەسى ينفورماتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى بولعان (وسى مەزگىلدە: 1996 – جىلى 9 – ايدان 1996 – جىلى 12 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم پارتيا مەكتەبىنىڭ اۋدان – باسقارما دارەجەلىدەن جوعارى كادرلاردى جەتىلدىرۋ كلاسىندا ۇيرەنۋدە بولعان)؛ 2000 – جىلى 9 – ايدان 2004 – جىلى 2 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم كەڭسە مەڭگەرمەسى ينفورماتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى بولعان (وسى مەزگىلدە: 2000 – جىلى 9 – ايدان 2002 – جىلى 7 – ايعا دەيىن، يۇننان داشۋەسى زاڭ شۋەيۋانى ەكونوميكا زاڭى كاسىبى اسپيرانتۋرالىق ءبىلىم اسىرۋ كۋرسىندا ۇيرەنۋدە بولعان)؛ 2004 – جىلى 2 – ايدان 2006 – جىلى 6 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم كەڭسە مەڭگەرمەسى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى بولعان (وسى مەزگىلدە: 2005 – جىلى 3 – ايدان 2005 – جىلى 7 – ايعا دەيىن، ورتالىق پارتيا مەكتەبىنىڭ شينجياڭ كلاسىندا ۇيرەنۋدە بولعان)؛ 2006 – جىلى 6 – ايدان 2006 – جىلى 9 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونى ءۇرىمجى قالالىق پارتكومىنىڭ تۇراقتى مۇشەسى بولعان؛ 2006 – جىلى 9 – ايدان 2013 – جىلى 3 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونى ءۇرىمجى قالالىق پارتكومىنىڭ تۇراقتى مۇشەسى، ۇگىت ءبولىمىنىڭ باستىعى، قوعامدىق عىلىمدار بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى بولعان (2010 – جىلى 7 – اي) ، (وسى مەزگىلدە: 2010 – جىلى 11 – ايدان 2012 – جىلى 12 – ايعا دەيىن، شينجياڭ قازىنا داشۋەسى جوعارى دارەجەلى باسقارۋشى ونەركاسىپ – ساۋدا باسقارۋ كاسىبىنەن قىزمەت ىستەي ءجۇرىپ وقىپ، جوعارى دارەجەلى باسقارۋشى ونەركاسىپ – ساۋدا باسقارۋ ماگيسترى عىلىمي دارەجەسىنە يە بولعان)؛ 2013 – جىلى 3 – ايدان 2017 – جىلى 8 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت مەڭگەرمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى، مەڭگەرمە باستىعىنىڭ ورىنباسارى بولعان؛ 2017 – جىلى 8 – ايدان 2018 – جىلى 1 – ايعا دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمى باستىعىنىڭ ورىنباسارى (قوسىمشا)، اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت مەڭگەرمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى، مەڭگەرمە باستىعىنىڭ ورىنباسارى بولعان؛ 2018 – جىلى 1 – ايدان قازىرگە دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ۇكىمەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمى باستىعىنىڭ ورىنباسارى (قوسىمشا)، اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت مەڭگەرمەسى پارتكومىنىڭ شۋجيى، مەڭگەرمە باستىعىنىڭ ورىنباسارى مىندەتتەرىن اتقارعان. (ءومىر بايانى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى تورابىنان الىنعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار