بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

جۇمىرتقامەن بىرگە تۇتىنعاندا دەنساۋلىققا زياندى ازىقتىقتار

2013.06.25 13:53     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 1. جۇمىرتقا جەگەننەن كەيىن دەرەۋ ءتاتتى جەمەڭىز

 2. جۇمىرتقا جەگەننەن كەيىن دەرەۋ كۇلشە قۇرما جەمەڭىز

 3. جۇمىرتقا جەگەننەن كەيىن دەرەۋ بۇرشاق شىرىنىن ىشپەڭىز

 4. جۇمىرتقا جەگەننەن كەيىن دەرەۋ قاز ەتىن، قويان ەتىن جەمەڭىز

 5. جۇمىرتقا جەگەننەن كەيىن دەرەۋ ىسىك قايتارۋ ءدارىسىن تۇتىنباڭىز

 6. جۇمىرتقا جەگەننەن كەيىن دەرەۋ ءشاي ىشپەڭىز

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.