بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بايلار قايدا بارىپ ساياحاتتاعاندى ۇناتادى؟

2014.01.22 13:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى 2014 – جىلى 20 – قاڭتاردا حۋرۇن زەرتتەۋ ورنى جۋىردا «2013 – جىلعى جۇڭگوداعى ميلليونەرلەردىڭ اۋەسى جونىندەگى باياندامانى» جاريالادى، اتالعان ماتەريالعا قاراعاندا، جۇڭگوداعى ءجۇز ميلليونەرلەر اي سايىن ورتا ەسەپپەن 9.2 كۇن قىزمەت ساپارىندا بولادى، بۇل ون ميلليونەرلەردەن 1.7 كۇن ارتىق، ولاردىڭ جىلدىق دەمالىسى ورتا ەسەپپەن 21 كۇن بولىپ، ون ميلليونەرلەردەن ءبىر كۇن كوپ.

 ءجۇز ميلليونەرلەر جىل سايىن ورتا ەسەپپەن 3.4 رەت شەتەلگە شىعادى، بۇل جاعىنان ون ميلليونەرلەردەن 0.6 كۇن ارتىق. ەل ىشىندەگى ساياحات ورىندارىنىڭ ىشىندە، سانيا، شياڭگاڭ جانە يۇننان قاتارلى جەرلەر بايلار ساياحاتتاي بارۋدى ەڭ ۇناتاتىن ءۇش ورىن ەسەپتەلەدى. شينجياڭ بىلتىرعى 10 – ورىننان 6 – ورىنعا كوتەرىلگەن. شەتەلگە شىعىپ ساياحاتتاۋدا، فرانسيا ءالى دە جۇڭگولىق بايلار بارۋعا قىزىعاتىن جەر، سينگاپۋر، شۆەتساريا قاتارلى ەلدەر دە بايلار نەداۋىر ۇناتاتىن جەرلەر. مەزگىلسىز ساياحاتتاۋدان سىرت، جۇڭگولىق بايلار كوبىنەسە شاعان مەرەكەسىندە ساياحاتتاي شىعادى. مىنالار جۇڭگولىق بايلار ساياحاتتاي بارۋدى ۇناتاتىن جەرلەر.

 1. اۆستراليا

 2. فرانسيا

 3. دۋباي

 4. شۆەتساريا

 5. مالديۆ

 6. ا ق ش

 7. جاپونيا

 8. گەرمانيا

 9. سينگاپۋر

 10. جاڭا زەلانديا

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت