بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

مىڭ جىلدان كەيىن مىنا دۇنيە قالاي بولۋى مۇمكىن

2015.11.09 11:21    

 مىڭداعان جىلدار وتكەندە دۇنيەدە قانداي وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن، ويلاپ كوردىڭىز بە؟ كانادانىڭ ءبىر عىلىم-تەحنيكا دانەكەرى جاساعان بەينە - بايان وسىعان جاۋاپ بەرەدى.

 بەينە - بايان جاساۋشىنىڭ تۇسپالىنشا، ول كەزگە بارعاندا، ميكرو ماشينا تەحنيكاسى ەرەسەن دامىپ، ونى ادام دەنەسىنە كوشىرۋگە بولادى. ادامزات قۇلتەمىرگە اينالىپ، جەر شارىنىڭ جىلىنۋىمەن ادامزاتتىڭ بويى بيىك، دەنە ءپىشىنى ارىق بولادى. سەبەبى، وسىنداي دەنە ءبىتىم ىستىق اۋارايىنا ۇيلەسەدى. مۇنان تىس، وزون قاباتى جۇقارىپ، جەر بەتىنە تۇسەتىن ۋلترا كۇلگىن ساۋلە كوبەيىپ، ادامداردىڭ تەرىسى قانىق رەڭدى بولادى. قالالانۋ مەن جەر شارىلانۋدىڭ ۇردىسىنە ىلەسە مىڭداعان ءتىل 100 گە قىسقارادى.

 كەلۋ قاينارى: «ىلە كەشى» - ىلە اقپارات تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.