بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>جوتكەمەلەر

سان - سالالى سەلبەستىك كووپەراتيۆىن قۇرىپ، قىستاق تۇرعىندارىنىڭ ۇيىنىڭ ماڭىندا كاسىپتەنۋىنە مۇمكىندىك جاسادى

2018.05.30 13:29  

  


  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت