بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>جوتكەمەلەر

وزگەشە ساياحات نىساندارى ارقىلى دەمالىستان ءلاززاتتاندى

2019.08.14 15:39  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت